เมื่อปี พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะให้ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะดอน และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรี โดยดำเนินการก่อสร้างโดยทหารกองพลพัฒนาที่ 1 กรม ช.102 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรีให้มีแหล่งรองรับผลผลิต และแปรรูปน้ำนมแพะของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันทางโรงงานมีผลิตภัณฑ์ที่ทำการแปรรูป คือ  นมแพะพาสเจอร์ไรส์ และโยเกิร์ตนมแพะ

      แต่จากการศึกษาสำรวจของเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ โรงงานแปรรูปน้ำนมแพะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะดอน และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรี พบว่าฟาร์มแพะนมยังไม่ผ่านการตรวจรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะที่เกษตรกรทำอยู่นั้นเป็นการผลิตแบบพื้นบ้าน ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปบางส่วน นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยังมีคุณภาพทางด้านลักษณะเนื้อสัมผัสที่ไม่ดี  ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคค่อนข้างน้อย และยังไม่มีการได้รับรองมาตรฐานทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง

       สวก.จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  เพื่อทำการศึกษาการปรับปรุงฟาร์มแพะนมสู่ฟาร์มมาตรฐาน  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพทางด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นมแพะของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมในจังหวัดนนทบุรีให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยการพัฒนาต้นแบบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน GMP และได้กระบวนการผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรส์ และโยเกิร์ตนมแพะที่ได้การรับรองมาตรฐาน อย. และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรีมีรายได้จากการผลิตน้ำนมแพะในราคาที่สูงขึ้น  และวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมแพะก่อเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป  อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูลและภาพ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (องค์การมหาชน)