ปัจจุบันเมื่อพูดถึงปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประชากรทั้งโลก ทุกคนต่างบอกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด แต่ความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิตนั้น คือ การที่ผู้ป่วยมีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases; NCDs) ดังนั้น เราทุกคนจึงไม่สามารถละเลยปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้เลย

เมื่อพิจารณาเรื่องความรุนแรงแล้วพบว่า กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของโลกทั้งในแง่ของจำนวนการเสียชีวิต และภาระโรคโดยรวม จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าแนวโน้มการเสียชีวิตจากโรค NCDs ของประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านคน ในปี 2555 (คิดเป็นร้อยละ 68 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) เป็น 41 ล้านคน ในปี 2559 (คิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก)

NCDs คือ กลุ่มโรคหลายชนิด แต่โรคที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี้ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด (17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมาคือ โรคมะเร็ง (9.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (3.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9) และโรคเบาหวาน (1.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4) และพบว่าผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-69 ปี หรือเรียกว่า “การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” มีมากถึง 15 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยปัญหานี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความสูญเสียสุขภาวะ แต่ยังกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง

ที่มาของข้อมูล : foodfocusthailand