การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้มาช่วยปรับปรุงการผลิตให้เป็นระบบมากขึ้นและลดจำนวนพนักงานในกระบวนการผลิตลงได้ ช่วยให้ผู้ผลิตอาหารสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยของอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น

ความคาดหวังจากผู้บริโภค

ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกคนต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารในหลายปัจจัยมากขึ้น เช่น ความปลอดภัยของส่วนผสม แหล่งที่มา คุณภาพ และปริมาณที่ถูกต้องของอาหาร ดังนั้น “การผลิตที่ชาญฉลาด” จากการนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้

การเรียกคืนสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับ

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มอาจมาจากการร้องเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสาเหตุด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น มีสิ่งแปลกปลอมจากกระบวนการผลิตปนเปื้อนไปกับสินค้า เช่น ชิ้นโลหะติดไปในถุงขนมปัง หรือเศษแก้วหล่นลงไปในขวด สำหรับเหตุการณ์เหล่านี้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะ (Metal detector) หรือ X-Ray Glass Check เพื่อลดความเสี่ยงจากสิ่งแปลกปลอมและการถูกเรียกคืนสินค้าได้

การจัดเก็บข้อมูล (Data Integrity)      

ในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 การนำข้อมูลของกระบวนการผลิตมาเชื่อมต่อกับข้อมูลแบบเครือข่าย โดยการนำเครื่องจักรและกระบวนการผลิตสินค้าเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ รวมถึงการทำงานของแรงงานที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้จะช่วยให้กระบวนการผลิตสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

 ที่มาของข้อมูล : foodfocusthailand