กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิดความเป็นมิตรกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และต้นทุนบรรจุภัณฑ์ ระบุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยลดขยะพลาสติก ลดเศษอาหารเหลือทิ้ง ลดการใช้น้ำและลดน้ำเสีย ชี้บรรจุภัณฑ์มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้บรรจุอาหารในเชิงพาณิชย์ได้
          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) จากชานอ้อย เพื่อใช้สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยบรรจุภัณฑ์มีรูปลักษณ์ให้ความรู้สึกสะอาด ถูกสุขอนามัย ขนาดกะทัดรัด สอดคล้องกับการเสิร์ฟ น้ำหนักเบา สะดวกในการขนถ่าย ทั้งนี้ วว. วิจัยและพัฒนาภายใต้แนวคิด (Concept) บรรจุภัณฑ์สีเขียว ที่หมายรวมถึง

1. ความเป็นมิตรกับผู้คน ทั้งผู้ป่วยและผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบที่สะดวกในการใช้งานครั้งเดียว ทั้งการบรรจุอาหารและการตักรับประทาน

2. ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวัสดุต้นทางคือ ชานอ้อย ที่เป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดขยะพลาสติก ช่วยลดเศษอาหารเหลือทิ้งจากการไม่มีเวลารับประทานให้ทันกำหนดเก็บล้าง ลดการใช้น้ำ ลดน้ำเสีย จากการล้างภาชนะหลังการใช้งาน

3. ความเป็นมิตรกับต้นทุนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้หลักการพัฒนาออกแบบแบบองค์รวม (Holistic Design) ทำให้ผลิตได้ง่าย ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์มีต้นทุนต่ำลง อีกทั้งมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้บรรจุอาหารได้ทุกประเภท เพราะบรรจุภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบรรจุอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat food) อาหารส่งถึงที่ (Delivery food) และอาหารจัดเลี้ยง (Food catering)


         วว. ให้ความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่สอดคล้องนโยบาย BCG Model ของรัฐบาล อันได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นผลงานรูปธรรมที่ตอบโจทย์นโยบายดังกล่าว วว. ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานนี้แล้ว และอยู่ระหว่างการต่อยอดงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้น ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย พร้อมจะเปิดตัวและให้บริการในวงกว้างต่อไป   อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

แหล่งที่มารูปภาพ : https://www.freepik.com