ชื่องาน : เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (CANDIED FRUITS AND VEGETABLES)

ผู้จัดอบรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดการอบรม :  

  • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เทคนิคในการผลิตผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (CANDIED FRUITS AND VEGETABLES)”
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  1,900 บาท
  • อบรมวันที่ 18 มีนาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : เพื่อถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง เทคนิคในการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกผักและผลไม้ที่นำมาแปรรูป วิธีการแปรรูปจนได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทานหรือจำหน่ายรวมทั้งความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรมการอบรม : 

1. ภาคบรรยาย 

  • เทคนิคในการแปรรูปผักผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ และมาตรฐานการผลิตที่ดี

2. สาธิตและลงมือปฏิบัติ

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com