ชื่อกิจกรรม :  หลักสูตร “แหนมหมูและไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)”

ผู้จัดกิจกรรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดกิจกรรม :  

  •  หลักสูตร “แหนมหมูและไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)”

  • เรียนรู้ในกระบวนการผลิต ทักษะ องค์ความรู้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปผลิตเองได้ มีความเข้าใจในหลักการผลิตแหนมหมูและไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)
  • อบรมวันที่ 1 เมษายน 2564

  • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th
  • ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

ภาคบรรยาย : เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ศึกษาการคัดเลือกวัตถุดิบกระบวนการผลิตแหนม การผลิตไส้กรอกเปรี้ยว (ไส้กรอกอีสาน)

ภาคปฏิบัติ : ลงมือปฏิบัติ ทำแหนมหมู เตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงส่วนผสมและลงมือทำจริง ดำเนินการผลิตแหนมหมู

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ :  0-2942-8629 ต่อ 1223 
081-8904224 
(คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์) โทรสาร  : 0-2561-1970
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : ttc.ifrpd.ku.ac.th Website : www.ifrpd.ku.ac.th

แหล่งที่มาของข้อมูล :  สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com