จัดโดย : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดการอบรม : 

 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เพื่อยืดอายุการเก็บ
 • อบรมวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564
 • ค่าลงทะเบียน 4,300 บาท
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th  

วัตถุประสงค์ : 

 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการผลิตเครื่องดื่ม ที่ทำจากผัก ผลไม้ และธัญพืช หรือสมุนไพร และเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เหมาะสมในการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถควบคุมคุณภาพ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ในการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 • เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยเรื่องสุขลักษณะ (GMP)

กิจกรรมประกอบด้วย : 

ภาคบรรยาย 

 • ชนิดของเครื่องดื่ม ชนิดของน้ำผลไม้ และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผลไม้
 • เทคเนิคการแปรรูปน้ำผลไม้ สมุนไพร และธัณชาติสำหรับผู้ประกอบการระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม (OTOP/SME)
 • วัตถุเจือปนที่ใช้ในเครื่องดื่ม (Food additive)
 • การควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
 • สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ และปัญหาสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้
 • หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยลักษณะทั่วไป (GMP)

ภาคปฎิบัติ

 • การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์และสเตอริไรส์ น้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้
 • ตอบข้อซักถามและข้อสรุป  อ่านเพิ่มเติม 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์ :  0-2942-8629 ต่อ 1223 ,081-8904224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์) โทรสาร  : 0-2561-1970
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูล : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มาของรูปภาพ : www.freepik.com