จัดโดย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดกิจกรรม :

  • หลักสูตรออนไลน์  “พื้นฐานการออกแบบ และการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร”
  • มีวัตถุประสงค์ เพือถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และ
  • เพื่อศึกษาการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารทีเกี่ยวข้องในการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
  • วิทยากร โดย คุณพิสิทธิ์ บุตรสุวรรณ 
  • อบรมวันที่ 9 ก.ย. 64
  • สอนผ่านช่องทาง  Webex
  • ค่าลงทะเบียน 1,500.- บาท
  • ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : shorturl.asia/bLCma หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

เนื้อหา : 

  • พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร
  • การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร   อ่านเพิ่มเติม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
                                                     โทรศัพท์ :  0-2942-8629ต่อ 1223 , 081-890-4224  (คุณสงกรานต์  ลาเวียง , คุณสุพรรษา  สายสินธุ์)   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)