อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

ปลาสลิด หรือปลาใบไม้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster pecteralis (Regan) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และสมุทรสงคราม เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงปลาสลิดกันมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลผลิตของปลาสลิดที่ได้รับความนิยมมีทั้งในรูปแบบของปลาสลิดสด และปลาสลิดแปรรูป โดยในส่วนการแปรรูปปลาสลิดนั้นผู้ผลิตได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพผู้บริโภคเป็นหลัก อาศัยกระบวนผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้การแปรรูปปลาสลิดยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสดของชุมชนให้มีคุณภาพ มีความอร่อย และมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตอีกด้วย
คำสำคัญ : ปลาสลิด; การแปรรูปปลาสลิด; ปลาสลิดเค็ม; ปลาสลิดเค็มแห้ง