เทคโนโลยีการสร้างรายการเพลงโดยอ่านจากใบหน้า [US 2009/0,116,684]  Abstract    Fulltext

abstractเทคโนโลยีนี้ใช้การอ่านรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านใบหน้าของผู้ฟังเพื่อสับเปลี่ยนเพลง และจัดรายการเพลงตามอารมณ์ของผู้ฟัง โดยระบบจะจดจำอารมณ์ต่างๆ บนใบหน้าผ่านกล้องขณะผู้ฟังมองหน้าจอของเครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์ แล้วจึงประมวลผลเพื่อคัดเลือกเพลงที่เหมาะสมกับอารมณ์ของผู้ฟังในขณะนั้น