ระบบ กระบวนการ และกรรมวิธีรีไซเคิลวัสดุกระดาษที่ใช้ในงานบริการอาหารของร้านอาหารจานด่วน

ระบบ กระบวนการ และกรรมวิธีเก็บรวบรวมและจัดการวัสดุเครื่องใช้ประเภทกระดาษที่ใช้ในงานบริการอาหารของร้านอาหารจานด่วน เช่น ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นวัสดุเส้นใยซึ่งเหมาะสมสำหรับนำไปผลิตกระดาษและกระดาษแข็งที่ใช้กับอาหารได้ ส่วนฟิล์มที่เคลือบบนกระดาษเพื่อกันน้ำสามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงาน การจัดเก็บรวบรวมขยะรวมถึงภาชนะที่ใช้เก็บรวมรวมจานกระดาษ ถ้วยกระดาษใช้แล้ว การติดป้ายเพื่อแยกประเภทขยะและสะดวกต่อการจัดการ การแยกน้ำและของเหลวที่ปนเปื้อน การใช้วิธีเชิงกลเพื่อลดปริมาตร การฆ่าเชื้อ การแยกเส้นใยเซลลูโลสเพื่อนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ ทั้งนี้ การจัดการขยะจะมีประสิทธิภาพเมื่อมีการแยกประเภทขยะตั้งแต่ต้นทางในร้านอาหารจานด่วนโดยผู้บริโภคเอง
Patent No.  US 9,098,884
Title :  Waste recycling systems, processes, and methods
Inventor :  David Borowski (US), William Huddleston (US), Benjamin A. Thorp (US)
Applicant :  David Borowski (US); William Huddleston (US); Benjamin A. Thorp (US)
Abstract :  The present invention refers to a system, process, and method of collecting, handling and processing paperboard based fast food service items for the production of pulp suitable for reuse into paper or paperboard and the contemporaneous recovery of the waterproofing film for the production of energy.
Patent Web :  ลิงก์เว็บไซต์
ชนิดวัสดุ Recycle :  Paper waste ; กระดาษ
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร