ความจำเป็นในการปรับปรุงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง : กรณีศึกษาประเทศเปรู

อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในประเทศที่รายได้ระดับปานกลางจำเป็นต้องปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อให้ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิลยังคงอยู่ได้และมีกำไร บทความนี้ใช้กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของประเทศเปรู ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง โดยศึกษาข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล วิเคราะห์ในมุมมองทางเทคนิคและเศรษฐกิจ และใช้ข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เป็นไปได้ของอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล พบว่า อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลในประเทศเปรูมีความเสี่ยงในแง่เศรษกิจที่จะชะลอตัว เพราะการเพิ่มราคาพลาสติกรีไซเคิลสัมพันธ์กับการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของกระบวนการเก็บรวบรวมขยะ ซึ่งในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางมักเป็นระบบที่ไม่เป็นทางกลางมีคนเก็บขยะเป็นรายย่อย การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ทำให้ค่าแรงขั้นต่ำมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้กระบวนการเก็บรวมรวมขยะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ส่งผลต่อโครงสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ให้สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในกระบวนการรีไซเคิล รวมทั้งช่วยปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล

Author :  F.G. Torres and Héctor Cornejo
Title :  The Need for Technical Improvement in the Plastics Recycling Industry in Middle-income Countries: The Peruvian Case
Source :  Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology Vol. 32 Issue 4 Year 2016 pp. 201-212    ISSN: 1478-2413
Journal Link :  https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/147776061603200402
Abstract :  The collection costs of the recycling industry are higher in high-income countries than in middle-income countries. This is mainly due to the fact that in middle-income countries, recycling collection is handled by the informal sector, and these waste collectors do not adhere the prescribed health and safety conditions. In this paper, we use the Peruvian recycling industry as a case study of the recycling industry in a middle income country. The analysis of the structure of the recycling industry in Peru suggests that this industry faces a major challenge as the country continues its economic development. We show how variations in the technical, legal, and work regulations in Peru will modify the cost structure of plastics recycling operations. A forecast regarding the viability of the recycling industry in Peru in the coming years is made and based on this analysis. We propose that technification is needed for this industry to remain viable in middle-income countries. The analysis presented here can be easily extended to other middle income countries.
ชนิดวัสดุ Recycle :  Plastic Polymer ; พลาสติก 
ประเภทเอกสาร :  Journal Article ; บทความวารสาร