เครื่องจัดการขยะรีไซเคิล

US 5,842,652 Waste recyclable processing mechanism
Inventor : John Albert Warsing [US]; Richard Berkeley Britton [US]; Malcolm Philemon Woodward [US]
เครื่องจัดการขยะรีไซเคิลสำหรับแยกขยะรีไซเคิลเก็บในถังตามประเภท เช่น กระดาษ กระป์องโลหะ แก้วใสหรือสี พลาสติกชนิดต่าง ๆ และลดปริมาตรของขยะรีไซเคิลเพื่อให้มีขนาดเล็กลง โดยเครื่องจัดการขยะรีไซเคิลนี้สามารถติดตั้งแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่บนพาหนะเช่น รถ รถไฟ เรือ ขนส่งขยะรีไซเคิลไปยังที่รับขยะรีไซเคิลได้ เครื่องจัดการขยะรีไซเคิลมีโครงและอุปกรณ์ให้คนทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น ราวจับ ที่กันยูวีจากแสงแดด  
 
This waste recycling processing mechanism combines in a self powered unit in a preferred embodiment on a vehicle apparatus that sorts and processes recyclable materials. In another embodiment, this processing mechanism is constructed as a transportable unit that is self contained for road, rail or marine delivery to government, military, industrial, commercial and public sites. This unit may be set up for military ships as well as passenger trains and aircraft. This processing mechanism reduces the volume of recyclable waste by factors as high as 20 or more into the most compact forms in separated bins, and is capable of yielding uncontaminated, market-ready recyclable products by operator or by automatic means. Operator safety and comfort with resultant increased efficiency are paramount considerations provided in all units. The mobile units include an operator harness attachable to a safety track, hand bars, padded surfaces, ultraviolet shielding from sunlight, and a canopy to provide weather protection and the facility for heat and air conditioning.