กรรมวิธีรีไซเคิลฟิล์มพลาสติก

การผลิตเม็ดพลาสติกที่มีเส้นใย 5-10 เปอร์เซ็นต์ และน้ำน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จากการรีไซเคิลฟิล์มพลาสติกเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกระดาษเคลือบฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ ซึ่งในไฮโดรพัลพ์เพอร์มีของเหลือทิ้งเป็นใยกระดาษผสมกับฟิล์มพลาสติก การรีไซเคิลฟิล์มพลาสติกเริ่มจากการทำให้ฟิล์มพลาสติกมีขนาดเล็กลง แยกฟิล์มพลาสติกจากเส้นใยเซลลูโลสโดยผ่านถังล้าง ลดขนาดชิ้นฟิล์มพลาสติกลงอีก แยกฟิล์มพลาสติกจากเส้นใยเซลลูโลสโดยวิธีลอยตะกอนหรือปั่นแยก รีดน้ำออก ทำแห้งจนฟิล์มพลาสติกมีความชื้นเหลือต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และบดฟิล์มพลาสติกให้เป็นเม็ดพลาติก

ที่มา :

US 5,268,074 Method for recycling polymeric film
Inventor : Brooks; Joe G. (Springdale, AR), Goforth; Billy D. (Fayetteville, AR), Goforth; Charles L. (Lowell, AR), Brooks; J. Douglas
Assignee: Advanced Environmental Recycling Technologies, Inc. (Springdale, AR)
A method for producing rolled plastic pellets comprising from about 5 to about 10 weight percent cellulosic fiber and less than about 10 weight percent water from mixed plastic waste comprising polymeric film.