กรรมวิธีจัดการขยะอุปกรณ์ทานอาหารใช้ครั้งเดียวและเศษอาหาร

ขยะใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ใช้ในการทานอาหาร เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรรณ์ทานอาหารพลาสติกพวกช้อน ซ่อม มีด มักปนเปื้อนเศษอาหาร ทำให้นำไปรีไซเคิลได้ไม่มีประสิทธภาพ กรรมวิธีจัดการขยะใช้ครั้งเดียวทิ้งและเศษอาหารประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) การตัดให้เป็นชิ้นๆ โดยใช้เครื่องตัดขยะใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งพลาสติกย่อยสลายได้และกระดาษ 2)  การบดให้มีขนาดเล็กลง โดยบดชิ้นขยะใช้ครั้งเดียวทิ้งในขั้นตอนก่อนหน้ารวมกับเศษอาหาร  อาจเติมน้ำเพื่อให้มีความชื้นที่เหมาะสม 3)  การบรรจุลงถุง เมื่อขยะเต็มถุง ปิดผนึกถุงเและนำไปจัดเก็บในสถานที่ที่เตรียมไว้ ขั้นตอนแต่ละขั้นในระบบการจัดการขยะนี้ จะเรียกเป็นโมดูลที่สามารถนำวงอิเล็กทรอนกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการได้ รวมถึงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงาน ต่าง ๆ อีกด้วย
US8322640 Apparatus, system, and method for compostable waste processing
Inventor : Jody Langston
Abstract
An apparatus, system, and method to process compostable waste. The apparatus includes a shredding module, a grinding module, and a bagging module. The shredding module may operate to shred non-food compostable waste into shredded waste. The grinding module may operate to combine the shredded waste with food waste into combined waste, add water to the combined waste if an insufficient moisture condition exists for further processing, and grind the combined waste into particulate waste. The bagging module may operate to bag the particulate waste into a compostable bag.