ชื่อเรื่อง : การคำนวณความเค้นที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิในชิ้นงานไวต์แวร์โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

ผู้แต่ง : Henshall, D.N.; Carlson, W.B.; Frommelt, J. M.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares[Proc. Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub. 1996), 317-326 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Manufacturers of tradition ceramics have not taken full advantages of numerical design and anal. techniques. Knowledge of the effect of design and cooling rate on the nature of the stress state in a body should allow better control of stresses, resulting in increased yields. In order to demonstrate the usefulness of such numerical techniques, finite element anal. was performed on a whiteware body to det. The magnitude and location of thermal stresses developed during cooling. Computer aided design data for a saucer currently in prodn. was entered for model geometry. Material properties were obtained from literature, theory and expt. Resulting stress maps indicated regions of stress consistent with failures seen in prodn.

บทคัดย่อ (ไทย) : ผู้ผลิตเซรามิกในเชิงอุตสาหกรรมไม่ได้ใช้ประโยชน์ของการออกแบบและวิธีการวิเคราะห์อย่างเต็มที่ ความรู้เกี่ยวกับผลจากการออกแบบและอัตราการให้ความเย็นซึ่งเป็นธรรมชาติของภาวการณ์เกิดความเค้นในชิ้นงานจะช่วยให้ควบคุมการเกิดความเค้นได้ดีขึ้น และทำให้เพิ่มผลผลิตด้วย ได้มีการใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ในชิ้นงานของไวต์แวร์เพื่อแสดงประโยชน์ของการใช้วิธีการคำนวณ ขนาดและตำแหน่งของความเค้นที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิจะเกิดขึ้นระหว่างการหล่อเย็น มีการใช้ข้อมูลจากการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับจานรองที่ผลิตในปัจจุบันเพื่อให้ได้รูปแบบทางเรขาคณิต นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฏี การทดลอง รวมทั้งแผนภูมิความเค้นที่ได้จากการทดลองซึ่งแสดงให้เห็นพื้นที่ของความเค้นที่สม่ำเสมอซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นในกระบวนการผลิต

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:93393t