ชื่อเรื่อง : วิธีโซนิกสำหรับการตรวจวัดความผิดพลาด

ผู้แต่ง : Pape, David A.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares[Proc. Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub 1996), 327-336 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This paper presents a new approach for detecting flaws in whiteware components. This method is based upon the sonic vibrational spectra of the individual whiteware components. The approach taken in this work involves constructing a nominal vibrational spectrum using exptl. modal anal. techniques. A “sonic signature” for a particular piece is obtained by testing a no. of components. Once the norms are established. subsequent parts having frequencies outside of these ranges are rejected as defective. Subsequent destructive testing has shown the validity of the sonic approach. This new method is powerful for applications where information regarding the existence of a defect is desired. This approach can be applied as a quality control check in a manufg. facility as well as for in service condition monitoring of whiteware components.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้นำเสนอวิธีการแบบใหม่สำหรับการตรวจวัดความผิดพลาดในองค์ประกอบของไวต์แวร์ โดยใช้หลักการวัด sonic vibrational spectra ขององค์ประกอบแต่ละตัวของไวต์แวร์ รวมทั้งการสร้าง nominal vibrational spectrum โดยใช้รูปแบบการทดลองเชิงวิเคราะห์  ทั้งนี้ sonic signature เฉพาะของแต่ละชิ้นจะได้จากการทดลองหลายๆ องค์ประกอบ เมื่อสามารถหาค่ามาตรฐานแล้ว จะสามารถหาความถี่ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตซึ่งหมายถึงส่วนที่ถือเป็นค่าความผิดพลาด การทดสอบแบบทำลายตัวอย่างแสดงให้เห็นความใช้ได้ของวิธีการทาง sonic วิธีการใหม่ดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้เมื่อต้องการวัดหาความผิดพลาด และสามารถนำไปปรับใช้ในการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพในการผลิต หรือในการบริการตรวจวัดองค์ประกอบไวต์แวร์ได้เช่นกัน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:93394u