ชื่อเรื่อง : สารช่วยยึดเกาะแบบใหม่สำหรับไวต์แวร์

ผู้แต่ง : Shanefield, D. J.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares[Proc. Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub.1996), 147-156 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Unusually effective deflocculation techniques are now available, although they are not yet in widespread use. Even in cases where some degree of flocculation is desirable during the processing of whitewares, a high degree of intial deflocculation, followed by controlled reflocculation, might tend to prevent defects such as large pores and nonuniform shrinkage. Polyacry- late org. additives can aid in achieving extremely good deflocculation, provided that the pH and mol. wts are optimized. Ammonium citrate is another additive for this purpose, and half-micrometer powder can be dispersed in water to >60 vol. % solids loading with either of these deflocculants. At such high levels of powder packing in the slip, the meanings of the words deflocculation and lubrication overlap. Powerful new lubricants like emulsified oleyl alc. are also available now, and they might prove useful for tighter control of the powder packing during automated dry pressing.

บทคัดย่อ (ไทย) : มีการใช้เทคนิคการกันจับก้อนที่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายนัก แม้ว่าในกรณีที่ต้องการให้เกิดการจับก้อนเล็กน้อยในบางขั้นตอนของการผลิตไวต์แวร์ การกันจับก้อนในปริมาณที่สูงในช่วงเริ่มต้น ตามด้วยการควบคุมการจับก้อนอีกครั้ง อาจป้องกันข้อบกพร่องในการผลิตได้เช่น รูขนาดใหญ่ การหดตัว การเติมสารเติมแต่งประเภทโพลีอะไครเลทที่เป็นสารอินทรีย์ โดยปรับพีเอชและน้ำหนักโมเลกุลที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการจับก้อนได้อย่างดี สารเติมแต่งอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้คือ แอมโมเนียมซิเตรท ด้วยการเติมสารกันจับก้อนดังกล่าวทำให้ผงขนาด 0.5 ไมโครเมตร สามารถกระจายตัวในน้ำได้มากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาตรของแข็ง ปัจจุบันมีสารหล่อลื่นตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น โอลีอิล แอลกอฮอล์ ที่เป็นอิมัลซิไฟเออร์ และสามารถใช้ควบคุมการเกิดการอัดแน่นของผงได้อย่างดีในระหว่างการอัดแห้งอัตโนมัติ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:93142k