ชื่อเรื่อง : สี รงควัตถุและการตกแต่ง

ผู้แต่ง : Jackson, P.R.

แหล่งข้อมูล : Sci. Whitewares, [Proc Sci. White wares Conf.], 1995 (Pub.1996), 395-406 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The terms and application techniques assocd. with whitewares decoration are briefly explained. The title is then illustrated by reviewing with 9 refs. work undertaken by Ceram Research in four areas: ultra-violet curable media (as an environmentally favorable alternative in silk-screen decal prodn.); encapsulated cadmium pigments (offering negligible toxic metal release and temp. stability); Ink Jet Printing; and unleaded media development. Precious metal decoration is not considered in this paper.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้อธิบายคำจำกัดความและเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ในการตกแต่งไวต์แวร์(whiteware) โดยสังเขป โดยทบทวนงานวิจัย 9 เรื่องใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. ตัวกลางในการบ่มที่ใช้อัลตร้าไวโอเลตเช่นเดียวกับที่ใช้ในการผลิตซิลด์สกรีนซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การกักเก็บรงควัตถุที่เป็นแคดเมียม ซึ่งทำให้มีการปล่อยของเสียที่เป็นโลหะน้อยและมีความคงที่ของอุณหภูมิ 3. การพิมพ์แบบพ่นหมึก( Ink Jet Printing) และ 4. การพัฒนาตัวกลางที่ปราศจากสารตะกั่ว อย่างไรก็ตามบทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงการตกแต่งด้วยโลหะที่มีค่า

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 125:93147r