ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปร่างของไวต์แวร์ให้มีความแข็งแรงสูง

ผู้แต่ง : Maity, Soumen; Sarkar, B. K.

แหล่งข้อมูล : J. Eur. Ceram. Soc. 1996, 16(10), 1083-1088 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The effect of sillimanite sand as a replacement for quartz and alumina/cordierite glass-ceramic for feldspar was studied. Compositional variation were due to the gradual incorporation of alumina in place of cordierite glass-ceramic. Increased replacement of cordierite glass-ceramic by alumina (20%) increased the flexural strength by 100%, giving a value of 195 MPa. Elastic modulus, microhardness and fracture toughness also showed sharp increases compared with values for conventional triaxial white ware compns. Improvement in mech. Properties was attributed to the presence of sillimanite and alumina particles present as fracture-resistant dispersoids in a viscous glassy matrix. Increased fracture behavior is due minimization of the glassy phase and limiting the size of Griffith’s flaws.

บทคัดย่อ (ไทย) : ผลกระทบของ sillimanite sand ในการเข้ามาแทนที่ควอตซ์และอะลูมินา/คอร์เดียไรต์ (cordierite) ที่อยู่ในแก้ว-เซรามิกสำหรับทำเฟลด์สปาร์หรือแร่ฟันม้า (feldspar) ได้ถูกนำมาศึกษา พบว่ามีความผันแปรของส่วนประกอบเนื่องจากอะลูมินาได้รวมตัวกันทีละน้อยจนเข้ามาแทนที่คอร์เดียไรต์ ที่อยู่ในแก้ว-เซรามิก การที่คอร์เดียไรต์ถูกแทนที่โดยอะลูมินา 20%ทำให้ค่าความแข็งแรงดัด (flexural strength)เพิ่มขึ้น 100%, คิดเป็น 195 เมกกะปาสคาล (MPa)  และค่ามอดูลัสยืดหยุ่น (Elastic modulus) ความแข็งระดับจุลภาค (microhardness) ความทนทานต่อการแตกหัก (fracture toughness) ก็มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเหล่านี้ในส่วนผสมแบบเดิมของไวต์แวร์ (whiteware) อนุภาคของ sillimanite และอะลูมินา จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของไวต์แวร์ทางด้านความทนทานต่อการแตกหัก รอยแตกที่เกิดเพิ่มขึ้นจะมีน้อยที่สุดในขั้นตอนของการเกิดเนื้อแก้ว (glassy phase) และการจำกัดขนาดของตำหนิ Griffith’s flaws

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 125:254897c