ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความคงทนต่อการล้างของภาชนะใส่อาหารเซรามิก

ผู้แต่ง : Ferge, W.; Mueller-Zell, A.; Schueller K. H.; Wunderlich, I.

แหล่งข้อมูล : Interceram 1996, 45(3), 154-156,158-160 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The dishwashing test for industrial and catering dishes as proposed in a drift of a European std. proved to be much less aggressive than the proposed for household ware. A rapid immersion test in a steam vessel at 1.84 bar and 117º is suitable for an estn. of dishwashing resistance when adapted to the various kinds of ceramic tableware. The results do not fully correspond to those in a dishwater, so that a true classification of dishwashing resistance cannot be expected.

บทคัดย่อ (ไทย) : การทดสอบการล้างภาชนะใส่อาหารในอุตสาหกรรมและร้านอาหารถูกนำมาใช้พิจารณามาตรฐานของยุโรปซึ่งมีท่าทีที่แข็งกร้าวน้อยกว่าการนำไปใช้ทดสอบกับภาชนะใส่อาหารในครัวเรือน การทดสอบที่รวดเร็วโดยจุ่มในท่อไอน้ำที่ความดัน 1.84 บาร์ และอุณหภูมิ 117 องศาเซลเซียส มีความเหมาะสมสำหรับการหาค่าความคงทนต่อการล้าง โดยมีการปรับใช้กับภาชนะใส่อาหารเซรามิกหลายชนิด ผลการทดลองไม่สอดคล้องทั้งหมดในการทดลองกับน้ำที่ล้างภาชนะ ดังนั้นการจำแนกความคงทนต่อการล้างที่แท้จริงจึงยังไม่สามารถสรุปได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 125:149191v