ชื่อเรื่อง : สารช่วยยึดเกาะที่ผสมน้ำได้สำหรับอัดเป็นแผ่นเซรามิกเขียว

ผู้แต่ง : Takamizu, Yasuo; Kadoi, Toshio.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 09,175,869 [97,175,869], 7 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The binder contains the copolymer comprising (1) methacrylic acid 0.5-4.4, (2) unsatd. carboxylic acid hydroxyalkyl ester and/or unsatd. carboxylic acid except methacrylic acid 5.0-20.0, (3) C1-8 (meth)acrylic acid alkyl ester 25.6-84.5, and (4) the monomer CH2CR1COO(CH2CH2O)nR2 (R1=H, Me; R2 = C1-4 alkyl, phenyl; n≥2) 10.0-50.0 wt.% and having the content of methacrylic monomer ≥ 80 wt.% or its salt. The binder is prepd. by emulsion polymn. of the monomer compn. in water or preferably in a water system contg. the surface active agent R1X(AO) nR2 [R1 = H, C1-24 alkyl, phenyl; R2 = H, BNH4 (B = anion); n ≥ 5; (AO)n = polyxyethylene, poly(oxyethylene/oxypropylene), poly (oxyethylene/oxybutylene); X = O,N {(AO)n R2}, COO]. The binder provides high-strength ceramic green sheets with high soly. to an alk. soln., which can be laminated and degreased.

บทคัดย่อ (ไทย) : สารช่วยยึดเกาะ (binder) ประกอบด้วยโคโพลิเมอร์ (copolymer) ที่เป็น (1) กรดเมทาอะคริลิก (methacrylic acid) 0.5-4.4 % (2) ไฮดรอกซีอัลคิลเอสเทอร์ของกรดคาร์บอกซิลิก(carboxylic acid hydroxyalkyl ester) ที่ไม่อิ่มตัว และ/หรือ กรดคาร์บอกซิลิกที่ไม่อิ่มตัว (unsaturated carboxylic acid) 5.0-20.0 % (3) C1-8 อัลคิลเอสเทอร์ของ (เมท) กรดอะคริลิก (meth)acrylic acid alkyl ester) 25.6-84.5 % และ (4) มอโนเมอร์ CH2CR1COO(CH2CH2O)nR2 (R1=H, Me; R2 = C1-4 alkyl, phenyl; n≥2) 10.0-50.0 % โดยน้ำหนัก ที่มีปริมาณของมอโนเมอร์เมทาอะคริลิก (methacrylic monomer) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % โดยน้ำหนัก หรือเกลือของมัน สารช่วยยึดเกาะเตรียมจากการอิมัลชันพอลิเมอไรเซชัน (emulsion polymerization) ของสารประกอบมอโนเมอร์ (monomer compound) ในน้ำ หรือในระบบของน้ำที่มี R1X(AO) nR2 [R1 = H, C1-24 alkyl, phenyl; R2 = H, BNH4 (B = anion); n ≥ 5; (AO)n = polyxyethylene, poly(oxyethylene/oxypropylene), poly (oxyethylene/oxybutylene); X = O,N {(AO)n R2}, COO] เป็นสารลดแรงตึงผิว (surface active agent) สารช่วยยึดเกาะมีส่วนช่วยให้แผ่นเซรามิกเขียวมีความแข็งแรงสูง (high-strength ceramic green sheets) อีกทั้งมีความสามารถในละลายที่สูงในสารละลายด่าง ซึ่งสามารถเห็นเป็นชั้นๆ (laminated) และเป็นคราบไขมันเกาะติด (degreased)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 127:180000x