ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเข้าสู่ปฏิกิริยาระหว่างอินเตอร์เฟซของกระบวนการรีไซเคิลเซรามิกและแก้ว

ผู้แต่ง : Pavlova, Lioudmila,A.

แหล่งข้อมูล : Int. Ceram. Monogr. [computer optical disk] 1996, 2, 1995-2001 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The task of waste utilization and rubble recycling are in need of scientific methods development and new technologies inculcation. The ash-slags, granulated slags, ceramic, and glass rubble were the objects of the study. Regularities of coagulation-crystn. Structure formation in concd. dispersions were formulated using model glass. The relative concn. and nature of mineral’s surface active sites were found. Acid-base interparticle interactions were identified. They are the energetic barriers for effective particle repacking under the external pressure. Controlled vibrochemisorption surface modification by surfactants was developed. It blocked protonic active sites, and enabled particles to approach closer, to densify the powder-like system. Coagulation-crystn. structure transition was realized by transformation of B in to L type sites during hardening. Hard donor-acceptor and chem. bonds formed in the sited of contacts. An effective vibropressing machine was designed for real waste systems. It combined static compression of mixt. with frequent impacts.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีในการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลยางเป็นสิ่งที่ต้องการในการพัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเกิดเทคโนโลยีใหม่ เศษโลหะทั้งที่เป็นเถ้า และเป็นชิ้นเล็กๆ เซรามิก และเศษแก้วได้ถูกนำมาศึกษา ความสม่ำเสมอในการเกาะตัวของผลึก การจัดโครงสร้างในสารแขวนลอยเข้มข้นจะถูกศึกษาโดยใช้โมเดลของแก้ว ทำให้ทราบความเข้มข้นสัมพัทธ์และธรรมชาติของผิวหน้าแร่ มีการบ่งชี้ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคที่มีความเป็นกรดและด่าง และยังมีส่วน energetic barriers ที่ทำให้อนุภาคกลับมาอัดแน่นภายใต้ภาวะความดันภายนอก มีการพัฒนา Controlled vibrochemisorption surface modification โดยใช้สารลดแรงตึงผิว ซึ่งจะไปปิดกั้น protonic active sites และทำให้อนุภาคเข้าใกล้กันมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดความหนาแน่นในลักษณะเดียวกับแป้ง สถานะของโครงสร้างการเกาะตัวของผลึกเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยการเปลี่ยนรูปของจากแบบ B ไปเป็น L ในระหว่างการทำให้แข็งตัว และมี Hard donor-acceptor รวมทั้งการเกิดพันธะเคมีในช่วงที่มีการสัมผัส  นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเครื่องมือในการวัด vibropressing เพื่อใช้ในระบบของเสีย โดยมีการรวม static compression ของส่วนผสมซึ่งมีผลกระทบบ่อย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 131:218040h