ชื่อเรื่อง : เซรามิกกันน้ำสำหรับใช้ในรางจอดรถ

ผู้แต่ง : Johnson, S. G.; Frank, S. M.; O’Holleran, T. P.; Noy, M.; DiSanto, T.; Goff, K. M.; Bateman, K.

แหล่งข้อมูล : Ceram. Trans. 1999, 93, 313-320 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Argonne National Lab. is developing a glass-bonded ceramic (zeolite 4 A) waste form for encapsulating the fission products and transuranics from the conditioning of metallic reactor fuel. This waste form is currently being scaled to the multikilogram size for encapsulation of actual high level waste. This paper describes characterization and durability testing used to evaluate the product of the waste treatment process. The emphasis is on results from application of glass durability tests such as the Product Consistency Test and characterization methods such as X-ray diffraction and SEM. The information presented forms the basis for a suite of tests utilized for assessing product quality during scale-up and parametric testing.

บทคัดย่อ (ไทย) : Argonne National Lab. ได้พัฒนา glass-bonded ceramic (zeolite 4 A)ที่เหลือทิ้งเพื่อนำมากักเก็บสารที่มีการแตกตัวและสารทรานซูรานิก (transuranics) จากสภาวะเตาปฏิกรณ์เชื้อเพลิงที่เป็นโลหะ(metallic reactor fuel) ของเสียดังกล่าวจะถูกนำมาทำให้มีขนาดเป็นมัลติกิโลกรัม (multikilogram) เพื่อสามารถกักเก็บได้ในปริมาณที่สูง บทความนี้อธิบายคุณลักษณะและการทดสอบความคงทนเพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการบำบัดของเสีย โดยเน้นที่ผลลัพธ์ด้วยการประยุกต์ใช้การทดสอบความคงทนของแก้ว เช่น การทดสอบความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ (Product Consistency Test) และวิธีการทดสอบคุณลักษณะเช่น X-ray diffraction และ SEM ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นรูปแบบพื้นฐานที่เหมาะสำหรับใช้ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างเพิ่มกำลังการผลิต และการทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 132:5492r