ชื่อเรื่อง : ผลของการเติมซิลิกาฟูมต่อคุณสมบัติของส่วนประกอบในการผลิตไวต์แวร์

ผู้แต่ง : Prasad, C. S.; Maiti, K. N.; Venugopal, R.

แหล่งข้อมูล : Ceramics International 2002, 28(1), 9-15 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The effect of silica fume (SF) addn. as a substitution of quartz on the thermo-mech. properties and microstructure of traditional whiteware body compns. was studied. Noticeable improvement (10.0+0.5%) in the mech. strength was obsd. on replacing quartz by 10% silica fume in whiteware body with the redn. of maturing temp. by 50 ºC whereas addn. of 25% silica fume reduced by 100 ºC. The increase in strength has been attributed to the decrease in true porosity of the material as well as to the redn. of free quartz content in the compn. A 34% redn. of percentage thermal expansion at 600 ºC was measured in the body mix contg. 25% silica fume replacing quartz matured at 1150 ºC, compared to the ref. body matured at 1250 ºC. The lower maturing temp. of the body would be helpful to reduce the fuel consumption and thus reduce prodn. costs.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาผลของการเติมซิลิกาฟูมแทนควอทซ์เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านเทอร์โมเมคานิกส์ และโครงสร้างระดับมาโครของส่วนประกอบในชิ้นงานไวต์แวร์แบบดั้งเดิม พบว่าความแข็งแรงเชิงกลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ 10.0+0.5% โดยแทนที่ควอทซ์ด้วยการเติมซิลิกาฟูม 10% ในชิ้นงานไวต์แวร์ และลดอุณหภูมิการบ่มเป็น 50 ºC ขณะเดียวกันเมื่อเติมซิลิกาฟูม 25% จะลดอุณหภูมิการบ่มเป็น 100 ºC การเพิ่มความแข็งแรงเกิดจากการลดความพรุนที่แท้จริงของวัสดุพร้อมกับลดปริมาณควอทซ์อิสระในองค์ประกอบ สามารถวัดการขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่ลดลงคือ 34% ที่อุณหภูมิ 600 ºC ในชิ้นงานที่ผสมซิลิกาฟูม 25% แทนที่ควอทซ์และบ่มที่อุณหภูมิ1150 ºC โดยเปรียบเทียบกับชิ้นงานอ้างอิงซึ่งบ่มที่อุณหภูมิ 1250 ºC ทั้งนี้อุณหภูมิการบ่มที่ต่ำกว่าจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 136:187901m