ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการบำบัดของเสีย

ผู้แต่ง : Itoh, H.; Sasai, R.; Kamiya, M.; Kojima, T.

แหล่งข้อมูล : Waste Management and the Environment, [International Conference on Waste management and the Environment, 1st, Cadiz, Spain, Sept. 4-6, 2002], 2002, 3-12 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Environmental risk assessment for hazardous waste and development of its appropriate treatment technol. are very important issues for waste management in the 21st century. A new concept, Rescue No. (RN), proposed by ResCWE, Nagoya University, Japan, to manage difficult – to – process – waste (DTP waste) is defined and discussed. RN consists of 2 assessment indexes. Risks of industrial and municipal wastes for human life and the global environment are assessed by the Figure of Treatment Priority (FTD). Recycling technologies of DTP wastes are assessed using the Figure of Unprocessibility for Waste (FUW), the concept of which is also defined by ResCWE in combination with FTP. These 2 indexes are related to RN by the equation, (RN) = (FTP) x (FUW). Qual. case studies assessing various ceramic wastes were performed using the concepts RN, FTP, and FUW.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับของเสียที่เป็นพิษและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดของเสียที่เป็นพิษเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการของเสียในศตวรรษที่ 21 มีการนำเสนอแนวคิดใหม่ในเรื่อง Rescue No. (RN) โดย ResCWE, Nagoya University, Japan เกี่ยวกับของเสียที่จัดการได้ยากที่เรียกว่า difficult – to – process – waste (DTP waste) โดย RN จะประกอบด้วยดัชนีประเมินความเสี่ยง 2 ตัว ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและของเสียจากการใช้งานของมนุษย์และจากสิ่งแวดล้อมของโลกจะถูกประเมินโดย Figure of Treatment Priority (FTD) และเทคโนโลยีในการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้สำหรับ DTP waste จะถูกประเมินโดยใช้ Figure of Unprocessibility for Waste (FUW) โดยแนวคิดดังกล่าวจะถูกนิยามโดย ResCWE ร่วมกับ FTPด้วย ทั้งนี้ดัชนี 2 ตัวดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ RN แสดงโดยสมการ (RN) = (FTP) x (FUW) คุณภาพของกรณีศึกษาที่ประเมินเซรามิกเหลือทิ้งประเภทต่างๆ แสดงโดยใช้แนวคิดของ RN, FTP และ FUW

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 138:390078g