ชื่อเรื่อง : โครงสร้างและคุณสมบัติของเซรามิกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่จากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตไซโตเมีย

ผู้แต่ง : Krupa, A. A.; Ogorodnik, I. V.; Chernyak, L. P.

แหล่งข้อมูล : Vestn. Kiev. Politekh. Inst., Khim. Mashinostr. Tekhnol. 1987, 24, 53-5 (Russ).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Quarry feldspar waste and substandard or broken ceramic waste was used in the manuf. of paving blocks and external building tiles. The feldspar waste-ceramic waste blends (4:1 to 3:2 wt. ratios) were wet group to pass a 10,000 openings/cm2 mesh. Pastes contg. 7 % moisture were press-formed at 24 MPa, dried, and fired at 950-1300 º The finished products absorbed 0.24-0.70% water and had flexural strength 16.4-40.9 MPa.

บทคัดย่อ (ไทย) : ของเสียจากการทำเหมืองแร่เฟล์ดสปาร์ หรือเศษเหลือทิ้งของเซรามิกที่แตกถูกนำมาใช้ในการผลิตแผ่นยางปูพื้น (paving blocks) และกระเบื้องสำหรับตกแต่งภายนอก (external building tiles) ของเสียจากส่วนผสมของเฟล์ดสปาร์-เศษเซรามิก (สัดส่วน 4:1 ถึง 3:2 โดยน้ำหนัก) ถูกนำมาทำให้เปียกและสามารถผ่าน 10,000 ช่องเปิด/ตารางเซนติเมตรได้ ดินเปียก (Pastes) ที่มีความชื้น 7%  ถูกอัดและขึ้นรูปด้วยแรงอัด 24 เมกกะปาสคาล ทำให้แห้งและเผาที่ 950-1300 องศาเซลเซียส ผลผลิตที่ได้สามารถดูดซับน้ำได้ 0.24-0.70% และมีความแข็งแรงดัด (flexural strength) 16.4-40.9 เมกกะปาสคาล

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 108:155165e