ชื่อเรื่อง : ระบบการรีไซเคิลแก้ว

ผู้แต่ง : Grainger, Walter T.

แหล่งข้อมูล : US 5,758,832

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An apparatus and method for recycling glass waste comprising glass and non-glass materials. The apparatus has a device for receiving and presizing the glass waste to produce presized glass waste. A first conveyor receives the presized glass waste and transfers it to a storage hopper. The presized glass waste is then transported to an impact mill via a second conveyor. The rate of movement of the second conveyor is regulated by a control device located within the impact mill. In the impact mill, the glass component of the glass waste is beat off the non-glass component of the glass waste to produce a pulverized mixture. The pulverized mixture is then sent to a screening device via a third conveyor. In the screening device, the glass and non-glass material are separated from the pulverized mixture and collected for reuse. The method includes the steps of providing a supply of glass waste, presizing the glass waste to produce presized glass waste, pulverizing the presized glass waste to produce a pulverized mixture comprising glass and non-glass material, separating those pieces of glass which are within a predetermined size from the pulverized mixture and separating those pieces of the non-glass material which are completely free of the glass from the pulverized mixture.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์และวิธีในการรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้วซึ่งประกอบด้วยวัสดุที่เป็นแก้วและไม่ใช่แก้ว อุปกรณ์ประกอบด้วยส่วนที่รับและคัดขนา่ดเพื่อให้แก้วมีขนาดที่เหมาะสม สายพานตัวแรกจะรับแก้วที่คัดขนาดแล้วเพื่อเข้าสู่ถุงเก็บ จากนั้นสายพานตัวที่สองจะนำแก้วที่คัดขนาดดังกล่าวมายังเครื่องบดอัดโดยอัตราเร็วของสายพานตัวที่สองจะมีตัวควบคุมที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องบดอัด ทั้งนี้ส่วนที่ไม่ใช่แก้วจะโดนบดอัดกลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ผสมปะปนอยู่ด้วย ชิ้นส่วนเล็กๆ ดังกล่าวจะมีอุปกรณ์ในการคัดแยกออกมาโดยใช้สายพานตัวที่สาม อุปกรณ์คัดแยกดังกล่าวจะแยกส่วนที่เป็นแก้ว ออกจากส่วนที่ไม่ใช่แก้วเพื่อจะนำกลับมาใช้ใหม่ โดยสรุปวิธีการประกอบด้วยขั้นตอนคือ การรวบรวมวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้ว คัดขนาด บดอัดให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ และแยกส่วนที่เป็นแก้วออกเพื่อนำไปแปรรูปเพื่อใช้งานอื่นๆ ต่อไป

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5758832A1.pdf