ชื่อเรื่อง : วิธีการหาค่าความบริสุทธิ์ของแก้วที่ใช้แล้วก่อนนำไปรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Gschweitl, Karlheinz

แหล่งข้อมูล : US 5,456,127

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method for determining the purity of treated used glass, in which the sample quantity is taken from the treated used glass stream and the foreign bodies still contained therein, separated according to non-ferrous metals and opaque foreign materials such as ceramic and porcelain particles and stones, are sorted out, weighed and put in relation to the weight of the whole sample. In order to be able to analyze a sample in a simple manner, it is provided that the sample is piled in one layer and allowed to trickle over a free-falling path and that foreign bodies made from non-ferrous metals are blown out and thereafter opaque foreign bodies are blown out and collected in containers separate from the non-ferrous metals.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีในการหาค่าความบริสุทธิ์ของแก้วที่ใช้แล้ว ทำโดยใช้ตัวอย่างที่เป็นแก้วใช้แล้วที่จัดเตรียมไว้และส่วนที่เป็นแก้วใช้แล้วจากแหล่งอื่น คัดแยกโดยใช้เกณฑ์คือ วัสดุที่มีโลหะนอกกลุ่มเหล็ก(non-ferrous metals) และวัสดุอื่นๆ เช่น เซรามิก พอร์ซเลน และหิน จะถูกแยกออกไป จากนั้นนำแก้วที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาชั่งน้ำหนักและนำมาใส่รวมในตัวอย่างทั้งหมด ในการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยปกติ ตัวอย่างจะถูกนำมากองเป็น 1 ชั้นและยอมให้มีส่วนที่หลุดร่วงได้ ส่วนที่เป็นวัสดุอื่นๆ ที่ทำจากโลหะนอกกลุ่มเหล็กจะถูกเป่าออกไป และส่วนที่เหลืออยู่จะถูกนำมารวบรวมในภาชนะแยกไว้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5456127A1.pdf