ชื่อเรื่อง : การนำส่วนประกอบของบอร์ดปลาสเตอร์ที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ผู้แต่ง : Fred M. Bauer

แหล่งข้อมูล : US 5,100,063

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method and apparatus for processing waste plasterboard consisting of sheets of paper or similar material adhered to a core of plaster of paris or the like, for recovering and separating the cover material from the gypsum of the core and for collecting each in a conveniently reusable form. A pair of rollers have parallel axes of rotation and are held to a variably close spacing under pressure while being counterrotated to grasp and crush pieces of plasterboard, delivering the paper and crushed gypsum core material to a vibrating screen which separates the two for separate collection and subsequent reuse as raw materials or for other purposes. A second crusher and screen may be used for additional separation of the materials.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการและอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแยกวัสดุเหลือทิ้งประเภทกระดานปลาสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยชั้นของแผ่นกระดาษ หรือวัสดุที่ใกล้เคียงซึ่งติดอยูกับส่วนหลักที่เป็นปลาสเตอร์ของปารีสหรือที่คล้ายคลึงเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ และการแยกวัสดุที่ปกคลุมอยู่จากยิปซัมที่อยู่ในส่วนหลัก รวมทั้งการเก็บส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้มีการใช้ลูกกลิ้งคู่ซึ่งหมุนในแนวขนาน และเว้นช่องว่างต่างๆ กันภายใต้แรงดัน โดยลูกกลิ้งหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อยึดจับและบดชิ้นส่วนของกระดานปลาสเตอร์ จากนั้นจะลำเลียงชิ้นส่วนที่เป็นกระดาษและยิปซัมซึ่งเป็นวัสดุส่วนใหญ่ไปยังตะแกรงร่อนเพื่อแยกกระดาษและยิปซัมออกจากกันแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ อุปกรณ์ที่ใช้บดอัดอีกชุดหนึ่งพร้อมตะแกรงร่อนอาจนำมาใช้เพื่อแยกวัสดุเพิ่มเติมได้อีก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plaster

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5100063A.pdf