ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้วเคลือบ

ผู้แต่ง : Haun Michael J.

แหล่งข้อมูล : US 2006179880

บทคัดย่อ (อังกฤษ) The invention provides a low-cost energy-saving method of manufacturing a glass product directly from laminated glass waste without having to crush the glass and separate the plastic interlayer, even when the glass is cracked. The method comprises heating laminated glass to fuse the glass layers and broken pieces of glass into a glass product. The plastic interlayer initially acts as a binder to hold the glass pieces together, but is then burned out during the heating prior to fusing the glass pieces together. Fusing laminated glass with cracked glass produces unique textures and patterns in the glass product. Coatings can also be applied to produce different colors and patterns in the glass product.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอวิธีการผลิตแก้วจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้วเคลือบ ซึ่งประหยัดพลังงานและลดต้นทุน โดยไม่ต้องบดแก้วและไม่ต้องแยกพลาสติกที่อยู่ระหว่างชั้น วิธีการดังกล่าวประกอบด้วยการให้ความร้อนแก้วเคลือบเพื่อหลอมชั้นของแก้ว จากนั้นทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ส่วนพลาสติกที่อยู่ระหว่างชั้นซึ่งแต่เดิมทำหน้าที่เป็นตัวยึดจับ จะถูกเผาไหม้ออกไประหว่างการให้ความร้อนก่อนหน้านี้ เพื่อเศษแก้วจะได้ถูกหลอมรวมกัน การหลอมแก้วเคลือบกับเศษแก้วทำให้เกิดพื้นผิวและรูปแบบที่มีความโดดเด่น แปลกตา

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US2006179880A1.pdf