ชื่อเรื่อง : กระจกหน้าต่างเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้แต่ง : MILLS GREGORY B.

แหล่งข้อมูล : US 2010170092  (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of repurposing dual-paned insulated glass window units (IGUs) that would otherwise be put to waste into thermal solar panels capable of generating hot water for a residence or other structure. The method includes the steps of removing an existing IGU, disassembling and cleaning the IGU, and reassembling the IGU with a new silicon seal and fluid channels for connection to a looped solar heating system. The space between the panes may be filled with a liquid to be heated by solar radiation, or alternatively by a conduit which transports the liquid through the panel.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระจกหน้าต่างนำมาปรับใช้เป็นหน่วยเก็บพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถทำให้น้ำร้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ วิธีการประกอบด้วยการถอดชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช้งานออกจากกระจก จากนั้นนำมาทำความสะอาด และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมคือ silicon seal และท่อของเหลวซึ่งต่อกับวงจรของระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ ช่องว่างระหว่างบานกระจกหน้าต่างสามารถเติมของเหลวที่ต้องการให้เกิดความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ได้ หรือใช้ท่อขนส่งของเหลวผ่านช่องว่างดังกล่าว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20100170092.pdf