ชื่อเรื่อง : วิธีการและระบบในการนำพรมที่ใช้แล้วกลับมาทำส่วนประกอบพลาสติก

ผู้แต่ง : James P. Przybylinski ; Douglas Mancosh and David E. Murdock

แหล่งข้อมูล : US 2008213562 (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An extruded composite utilized as a building material includes a base polymer, unseparated processed recycled carpet waste, and a filler material, which may be a wood filler or other natural fiber. Carpet waste may be separated into components that may be utilized in a variety of plastics applications, including extruded composites utilized as building materials. Separation may include shaving face fiber from bound fiber secured in a backing fiber and/or may include separating fiber pile and backing fibers from carpet adhesive to remove inorganic materials such as calcium carbonate.

บทคัดย่อ (ไทย) : ส่วนประกอบพลาสติกถูกผลิตจากการนำวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ เช่น วัสดุก่อสร้างซึ่งมีโพลิเมอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐาน พรม และวัสดุตัวเติมซึ่งเป็นไม้หรือเส้นใยจากธรรมชาติ โดยพรมที่ใช้แล้วจะถูกนำมาแยกองค์ประกอบแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลาสติกประเภทต่างๆ ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆ การแยกประกอบด้วยขั้นตอนการลอกส่วนผิวซึ่งเป็นเส้นใย และ/หรือแยกเส้นใยออกจากส่วนที่เป็นกาว เพื่อแยกวัสดุอนินทรีย์ออกมา เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20080213562.pdf