ชื่อเรื่อง : ระบบการผลิตเชื้อเพลิงขนส่งจากพลาสติกเหลือทิ้งและชีวมวล

ผู้แต่ง : Stephen J. Miller

แหล่งข้อมูล : US 2011020190 (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention is generally directed to methods and systems for producing biofuels via biomass, waste plastic, and/or Fischer-Tropsch product feeds. Such methods and systems are an improvement over the existing art at least in that they are feed-tolerant (i.e., allow for variability) and provide an economy of scale, while typically retaining the environmental benefits associated with such processing of such feeds.   

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการและระบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยใช้ชีวมวล พลาสติกเหลือทิ้ง และ/หรือ Fischer-Tropsch product feeds ในแต่ละวิธีและแต่ละระบบจะมีการปรับปรุงจากระบบและวิธีเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง Feed-tolerant ซึ่งมีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถขยายขนาดการผลิต ในขณะเดียวกับที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20110020190.pdf