ชื่อเรื่อง : การผลิตกระเบื้องเซรามิกรูพรุนจากวัสดุเหลือทิ้งในโรงงาน

ผู้แต่ง : Sarkar, R. and Das, S.K.

แหล่งข้อมูล : Tile & Brick International 19 (1)  2003 : 24-26

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Two different dreaded waste materials, fly ash from the power generation sector and marble dust from the marble stone-cutting industries, were utilized with or without clay to develop porous ceramic tiles, Five different compositions with 60-75 mass-% marble dust, 25-35 mass-% fly ash, and 0-10 mass-% clay were studied. Bodies without clay showed relatively better characteristics. Bodies with 75 mass-% marble dust and 25 mass-% fly ash sintered at 1200 ºC showed and about 43 % apparent porosity with sufficient strength. The formation of pores due to the decomposition of carbonates is the reason for high porosity, and the formation of anorthite (CaO Al2O3 2 SiO2) phase during firing results in strength development.

บทคัดย่อ (ไทย) : เถ้าลอยจากโรงงานผลิตพลังงานและฝุ่นหินอ่อนจากโรงงานตัดหินอ่อนถูกนำมาใช้ผลิตกระเบื้องเซรามิกรูพรุนโดยการผสมและไม่ผสมดินเหนียว ในการทดลองใช้ส่วนผสม 5 แบบที่มีการปรับสัดส่วนโดยมวลของฝุ่นหินอ่อนร้อยละ 60-75 เถ้าลอยร้อยละ 25-35 และดินเหนียวร้อยละ 0-10 ผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าลอยและลดปริมาณฝุ่นหินอ่อนจะทำให้ความหนาแน่นหลังการเผาเพิ่มขึ้น เพราะการลดปริมาณฝุ่นหินอ่อนทำให้การพรุนตัวลดลง ขณะที่ดินเหนียวเป็นตัวทำให้ความหนาแน่นมากขึ้น กล่าวคือความพรุนตัวลดลง และใช้อุณหภูมิในการเผาน้อยลง ดังนั้นส่วนผสมที่ไม่มีดินเหนียวให้ลักษณะจำเพาะที่ดีกว่า ยิ่งอุณหภูมิที่ใช้เผาสูงขึ้นความแข็งแกร่งยิ่งสูง แต่ความแข็งแกร่งที่เกิดจากการเผาอุณหภูมิต่ำให้ความพรุนตัวที่ดีกว่า สรุปได้ว่าส่วนผสมที่มีฝุ่นหินอ่อนร้อยละ 75 เถ้าลอยร้อยละ 25 เผาที่ 1200 °ซ ให้ความพรุนตัวปรากฏร้อยละ 43 และมีความแข็งแกร่งที่เพียงพอ ความพรุนตัวที่สูงนี้มีสาเหตุมาจากการเกิดรูที่มาจากการสลายตัวของคาร์บอเนตในฝุ่นหินอ่อน และการทำปฏิกริยากันของหินปูนจากฝุ่นหินอ่อน และอลูมิโน-ซิลิเกท จากเถ้าลอย ทำให้เกิดเฟส anothite (CaO- Al2O3- 2SiO2) ในช่วงการเผาซึ่งมีผลให้เกิดความแข็งแกร่งของวัสดุ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252