ชื่อเรื่อง : กระบวนการต้นทุนต่ำในการสังเคราะห์ mullite โดยใช้วัตถุดิบจากของเสียจากอุตสาหกรรมเคลือบและแกลบ

ผู้แต่ง : Kachin Saiintawong, Shigetaka Wada and Angkhana Jaroenworaluck

แหล่งข้อมูล : Ceramic Engineering and Science Proceedings 25 (3) 2004 : 141-146

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Mullite can be produced by using waste powders from surface coating process and rice husks. Aluminium oxide from surface coating process was treated and calcined. Silica oxide was obtained from treated rice husk. They were mixed together, dried and pressed into pellet; shaded compact at various pressures. The pellets were heated to maximum sintering temperatures with different holding times. The mullite ceramics were prepared for testing and compared to commercial mullite materials. The properties of mixtures of commercial mullite ceramics and silica from rice husk are compared to mixtures of powder from aluminium surface coating and rice husk silica.

บทคัดย่อ (ไทย) : การสังเคราะห์มัลไลต์ (mullite) ด้วยกระบวนการต้นทุนต่ำโดยใช้วัตถุดิบจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่งคือ อลูมิเนียมออกไซด์จากกระบวนการเคลือบผิว และซิลิกาจากแกลบ อลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งมีลักษณะเป็นผงนำมาเตรียมและเผาจนเปลี่ยนสีเพื่อให้มีพื้นที่ผิวหน้า(specific BET surface area) 105 m2/ซิลิกอนไดออกไซด์หรือซิลิกาที่ได้จากแกลบนั้นจะมี amorphous และมีพื้นที่ผิวหน้า (specific BET surface area) 291 m2/ซึ่งซิลิกาที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงมากกว่า 99% อลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกาจากแกลบจะถูกผสมรวมกันใน ball mill และทำให้แห้ง จากนั้นอัดให้เป็นเม็ดขนาดเล็กด้วยแรงดันต่างๆ กัน โดยใช้วิธีแบบดั้งเดิม จากนั้นนำเม็ดขนาดเล็กดังกล่าวไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 1,400-1,700  c ที่ holding time ต่างๆ กัน มัลไลต์ที่ได้จากการผ่านความร้อนจะถูกนำมาวัดความหนาแน่นโดยใช้ Archimedes’ method พบว่ามัลไลต์ที่ให้ความร้อน 1,700  c เป็นเวลา 3 ช.ม. มีความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่วัดได้สูงสุดประมาณ 98% นอกจากนี้มัลไลต์จะถูกทดสอบความแข็งโดยการงอ 3 จุดเปรียบเทียบกับมัลไลต์เซรามิกที่ผลิตทั่วไป และมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติส่วนผสมของมัลไลต์เซรามิกในท้องตลาดและซิลิกาจากแกลบ กับส่วนผสมของผงจากการเคลือบผิวหน้าอะลูมิเนียมและซิลิกาจากแกลบ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252