ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีการผลิตผงเซรามิกส์จากผลิตผลพลอยได้ในประเทศ

ผู้แต่ง : ระพีพันธ์ ระหงษ์

แหล่งข้อมูล : จดหมายข่าวเอ็มเทค 1, 7 (ธ.ค. 2547) : 23-24

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : MTEC Thailand has developed technology to produce ceramic powders using by-product or wastes. There are 1)alumina from aluminium plating wastes and 2) mullites from ashes and sludges in aluminium plating processing. 

บทคัดย่อ (ไทย) : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติได้คิดค้นเทคโนโลยีการผลิตผงเซรามิกส์โดยใช้ผลิตผลพลอยได้และของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งเพื่อทดแทนการนำเข้า ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตผลอลูมินาจากของเสียที่ได้จากกระบวนการเคลือบผิวอลูมิเนียม และเทคโนโลยีการผลิตมัลไลท์จากขี้เถ้าแกลบและตะกอนน้ำทิ้งจากกระบวนการเคลือบผิวอลูมิเนียม ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากสามารถทดแทนการนำเข้าผงเซรามิกส์จากต่างประเทศด้วยการผลิตที่เกิดจากเทคโนโลยีภายในประเทศแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะสามารถนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังมีต้นทุนการผลิตที่ถูกเนื่องจากเป็นวัสดุเหลือทิ้งแต่สามารถผลิตผงเซรามิกส์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าผงเซรามิกส์ที่มีอยู่

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Journal