ชื่อเรื่อง : การผลิตคอมโพไซต์เซรามิกรูพรุนจากเถ้าของฟางข้าว

ผู้แต่ง : Zawrah, M.F.

แหล่งข้อมูล : Interceram 56 (4) 2007 : 250-255

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : In this study, two series of porous ceramic materials, Al2O3-SiC-C composite, were processed from pure alumina and calcined bauxite. These composites contain different amounts of rice-straw ash i.e. 5, 10, 15 and 20 mass-% which causes many pollution problems when rice straw is burnt by the farmer at the end of the rice harvest season. The mineral composition and microstructure of the sintered processed composite batches were characterized using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) analysis. The physical properties in terms of bulk density (BD) and apparent porosity (AP) of the sintered composites were determined using the water displacement method (Archimedes method). The cold crushing strength (CCS) of the porous composites was also measured. The results revealed that the sintered composites samples prepared from bauxite raw material consist of alumina with small amounts of SiC, TiC and silicate phase besides carbon as amorphous phase, while the composites prepared from pure alumina consists mainly of -alumina and a small amount of SiC besides carbon as amorphous phase. Generally, the samples containing bauxite exhibited lower porosity and higher bulk density and mechanical properties (CCS) than those containing pure alumina. This was due to the presence os some impurities in the bauxite raw materials which increase the densification process through liquid phase sintering

บทคัดย่อ (ไทย) : งานวิจัยนี้เกี่ยวกับวัสดุสำหรับการผลิตเซรามิกรูพรุนที่เรียกว่า Al2O3-SiC-C composite ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบคือ ผลิตจากอะลูมินา และ calcined bauxite โดย composite ดังกล่าวจะผสมเถ้าจากฟางข้าวปริมาณต่างๆ กัน เช่น 5, 10, 15 และ 20 คิดเป็นร้อยละต่อมวล ซึ่งการเผาฟางข้าวมักก่อให้เกิดปัญหามลพิษในช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว องค์ประกอบของแร่ธาตุและ microstructure ของcomposite ที่ผ่านกระบวนการเผาซินเทอร์ จะนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะด้วยวิธี  X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) ตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น bulk density (BD) และ apparent porosity (AP) โดยใช้วิธีการแทนที่ด้วยน้ำ (Archimedes method)  รวมทั้งตรวจวัด cold crushing strength (CCS) ของ porous composites ด้วย  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวอย่าง sintered composites ที่เตรียมจากวัตถุดิบคือ bauxite มีองค์ประกอบเป็นอลูมินา, มี SiC, TiC จำนวนเล็กน้อยและ silicate phase และมี carbon เป็น amorphous phase ในขณะที่ composites ที่เตรียมจากอลูมินาบริสุทธิ์มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น -alumina มี SiC เล็กน้อยและมี carbon เป็น amorphous phase.  ทั้งนี้โดยทั่วไป ตัวอย่างซึ่งมีส่วนผสมของ bauxite จะมีคุณสมบัติความเป็นรูพรุนต่ำและมี bulk density and mechanical properties (CCS) สูงกว่าตัวอย่างที่มีส่วนผสมของอลูมินาบริสุทธิ์ เนื่องจากมีสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ bauxite ซึ่งทำให้เพิ่ม densification process ในระหว่าง liquid phase sintering

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252