ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตกระดาษมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนพลาสเตอร์

ผู้แต่ง : Agulló, Luis; Aguado, Antonio; and Garcia, Tomàs

แหล่งข้อมูล : Building and Environment  41 (6) 2006 : 821-827

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The reuse of by-products or waste from industrial processes in construction is an increasingly common practice. In this article, we present an experimental study aimed at evaluating the reuse of paper pulp waste generated in the manufacture of paper for non-structural elements in the form of a plaster-pulp composite material. The analysis of several variables, such as the proportion of pulp added or the mix procedure, in respect to aspects relating to the properties of the fresh and hard material, has demonstrated that it is feasible, although the natural state of the waste material used, with high water content and extensive caking, makes prior treatment advisable.

บทคัดย่อ (ไทย) : การใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมนั้นกำลังเป็นที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้หลายปีที่ผ่านมาในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นก็ได้นำเอาวัสดุเหลือทิ้งต่าง ๆ จากการก่อสร้าง ซากคอนกรีตที่หักพังและเถ้าลอยมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษนั้น เยื่อกระดาษก็จัดได้ว่าเป็นวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระดาษ เศษเยื่อกระดาษเหล่านี้ก็จะถูกนำกลับมาใช้เป็นวัสดุตัวเติม (filler) ในส่วนผสมคอนกรีต และใช้เป็นสารที่ทำหน้าที่คล้ายซีเมนต์ในคอนกรีตและปูนฉาบ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาโดยการนำเอาวัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียประเภทเยื่อกระดาษมาใช้เป็นส่วนผสมของปูนพลาสเตอร์ สูตรในการผสมนั้นจะประกอบด้วยปูนพลาสเตอร์ เยื่อกระดาษและน้ำ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 สูตร จากนั้นก็นำตัวอย่างที่เตรียมได้มาทำการวิเคราะห์ตรวจสอบหาค่าคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น flexural strength, compressive strength, weight loss และ shrinkage จากการทดสอบพบว่าการผสมปูนพลาสเตอร์และเยื่อกระดาษในสัดส่วนที่เท่ากันและน้ำในปริมาณที่กำหนดไว้ตามสัดส่วนนั้น จะให้ค่า flexural strength และ compressive strength ที่สูงมากและในขณะเดียวกันก็พบว่าค่าร้อยละของ weight loss และ shrinkage ก็สูงเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่น ๆ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plaster

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252