ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพกระดาษโดยการเติมออกซิเจน

ผู้แต่ง : -

แหล่งข้อมูล : Pulp & Paper International 35 (10) 1993 : 60, 62-63

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Pulp and papermakers are faced with mounting environmental, political and economic pressure to increase their production of products based on, or containing, secondary fiber. The use of secondary-fiber furnish, particularly the less-sorted grades, is often complicated by the varying amounts of contaminants contained in wastepaper. To use wastepaper furnished effectively and economically, mills must include within their process mechanical and chemical means of removing or passivating these contaminants. One solution, put forward by Air Products and Chemicals, is OxyproTM  OR, an oxygen-based processes for the oxidative cleaning and bleaching of secondary fibers. The process benefits of OR include wet-strength-resin removal, enhanced laser and xerographic-ink removal, and detackification of stickies.

บทคัดย่อ (ไทย) : การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และได้รับความสนใจในหลายประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วจะนำมาผสมกับเยื่อกระดาษใหม่ แต่คุณภาพกระดาษที่ได้นั้นยังคงไม่ดีนัก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนสารอื่นจากเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว วิธีการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคือการผสมสารที่มีชื่อทางการค้าว่า OxyproTM ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนประกอบของออกซิเจน สารนี้จะช่วยในการเพิ่มความสามารถในการกำจัดสารปนเปื้อนที่ติดมากับกระดาษ ช่วยเพิ่มความสามารถในการลบหมึกจากกระดาษ และ ทำให้สารที่เกาะติดกระดาษหลุดออกไป อีกทั้งสาร OxyproTM สามารถทำงานได้ในสภาวะการย้อมสีต่างๆ ด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252