ชื่อเรื่อง : คอมพอสิตจากพอลิเอทิลีนแปรใช้ใหม่

ผู้แต่ง : Guseinova, Z.N.; Guliev, S.A. and Ishchenko, N. Ya

แหล่งข้อมูล : International Polymer Science and Technology  33 (8)  2006 ; T47-T49

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The continuous development of the production of polymeric materials and the broadening of their areas of application are inevitably accompanied with the accumulation of industrial and domestic plastic waste materials, which creates economic and ecological problems. In this context, the processing of recycled polymers is acquiring increasing importance from the viewpoint of the saving of material resources and solving of ecological problems. In the present work a polymer composite based on recycled PE and bitumen has been developed and studied. To find the optimum temperature and time of mixing of the prepared recycled PE and bitumen, a number of experiments were carried out. The component were mixed on a mill in the temperature range 120-160C. As shown by our investigations, at temperature of 120-130C, mixing does not occur, but at a temperature of 140C the components are stirred, forming unmelted inclusions on the PE film. At a temperature of 150C, good mixing of the ingredients of the composite material is achieved. Increase in temperature to 160C again leads to deterioration in the mixing of the composite material on account of increased viscosity of the composite. It was established that the optimum mixing time amounts to 20-30 min. The optimum amount of bentonite 30 wt.% was found by experimental means and the optimum amount of bitumen in the PE composite is 15%. Such composites based on recycled PE make it possible to save expensive primary feedstock and can be used in the building industry.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุพอลิเมอร์มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและในครัวเรือน แต่การใช้ปริมาณมากย่อมตามมาด้วยการสะสมของขยะพลาสติกที่มากมายมหาศาลเช่นเดียวกัน ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการแปรใช้ใหม่ (recycle) ของพอลิเมอร์จึงมีความสำคัญมากขึ้น ทั้งเพื่อรักษาแหล่งวัตถุดิบของวัสดุและรักษาสิ่งแวดล้อม พอลิเอทิลีน (polyethylene) เป็นพลาสติกชนิดต้นๆ ที่คิดถึงเมื่อกล่าวถึงการแปรใช้ใหม่ของเทอร์มอพลาสติก โดยการศึกษานี้ได้ทำการทดลองเตรียมวัสดุผสมหรือคอมพอสิต (composite) จากขยะพอลิเอทิลีนและยางราดถนน (bitumen) และมีเบนทอไนต์ (bentonite) เป็นตัวเติม โดยได้มีการทดลองหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของการผสมซึ่งทำการทดลองในช่วงระหว่าง 120-160 องศาเซลเซียส ทั้งนี้พบว่า ที่อุณหภูมิ 120-130 องศาเซลเซียสการผสมไม่เกิดขึ้น แต่ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสการผสมเริ่มเกิดขึ้น และที่อุณหภูมิ150 องศาเซลเซียสการผสมเกิดขึ้นดี และเมื่อเพิ่มเป็น 160 องศาเซลเซียส ทำให้การผสมแย่ลง ดังนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด คือ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 20-30 นาที โดยปริมาณเบนทอไนต์ที่เหมาะสม คือ 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เนื่องจากเมื่อปริมาณมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์จะทำให้สมบัติความยืดเมื่อผ่านการทดสอบแรงดึงจนขาด (breaking elongation) ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนปริมาณของยางราดถนนที่เหมาะที่สุด คือ 15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้พบว่าวัสดุคอมพอสิตที่ได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252