ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ในการดัดแปลงทางเคมีของวัสดุเส้นใยจากวัสดุเหลือทิ้งพอลิโพรพิลีน

ผู้แต่ง : Novoselova, L.Yu. and Bordunov, V.V.

แหล่งข้อมูล : International Polymer Science and Technology  30 (4)  2003 : T52-T55

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Polypropylene (PP) fibre is known to possess a number of valuable properties, but it does also have some drawbacks which restrict the extent of its use. There are various way of getting rid of these drawbacks, including chemical modification. Modification of PP fibre may be done in various ways. The most interesting and promising of these are methods based on grafting various monomers to the fibre; cross-linking of modified fibre using the reactivity of introduced functional groups; production of copolymers containing a small quantity of diene links, with subsequent vulcanization at double bond locations; formation of intermolecular chemical bonds under the influence of radiation; and others.  Polypropylene (PP) fibre raw material was studied using IR- and PMR-spectroscopy methods and Differential thermal analysis (DTA). The PP fibrous made from PP product waste and modified with chemicalto produce fibrous ion exchange materials (FIEs). The properties of fibre depend on production process. The fibre formation affects fibre’s structure that effect the mechanical and physical/chemical properties

บทคัดย่อ (ไทย) : ถึงแม้เส้นใยพอลิโพรพิลีน (polypropylene) มีสมบัติที่ดีและน่าสนใจมากมาย แต่ก็มีสมบัติไม่ดีที่ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้พอลิโพรพิลีนด้วยเช่นกัน การดัดแปลงทางเคมี (Chemical modification) เป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีที่จะจำกัดข้อเสียเหล่านี้ของพอลิโพรพิลีน ซึ่งมีวิธีดัดแปลงหลายวิธี แต่วิธีที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงที่สุด คือ การเติมต่อหรือกราฟ (graft) โมโนเมอร์ชนิดต่างๆ เข้ากับเส้นใย หรือการเชื่อมโยงข้าม (crosslink) โดยการเสริมกลุ่มฟังก์ชันเข้าไปในสายโซ่พอลิเมอร์ หรือการทำพอลิเมอร์ร่วม (copolymer) กับสารประเภทไดอีน (diene) ปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสารไดอีนนี้สามารถต่อเชื่อมกันได้ในตำแหน่งพันธะคู่ หรือการฉายรังสีให้เกิดพันธะระหว่างโมเลกุล และอื่นๆ อีกหลายวิธีการ งานวิจัยนี้เน้นถึงการดัดแปลงทางเคมีของขยะจากผลิตภัณฑ์พอลิโพรพิลีน โดยการลดปริมาณโครงสร้างที่เป็นผลึกลง และเพิ่มโครงสร้างส่วนที่ไม่เป็นระเบียบให้มากขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุเส้นใยแลกเปลี่ยนไอออน (fibrous ion exchange materials)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252