ชื่อเรื่อง : การผลิตเซรามิกมวลเบาจากดินเหนียวและเถ้า/ขยะอินทรีย์ เพื่อใช้เป็นวัสดุมวลรวมเบา  

ผู้แต่ง : George C. Harrison

แหล่งข้อมูล : AU 639044

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Techniques are described for treatment of ash and paper to eliminate them from the environment and to produce ceramic particles useful as light-weight aggregate (e.g., for use in concrete products). The ash may be that resulting from incineration of rubbish or sewage sludge or it may be fly ash from power plants. The ash and waste paper are mixed with clay and water, shaped into desired shapes and sizes, after which the particles are fired to produce ceramic particles which are lighter in weight than natural aggregates.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเหลือทิ้งจำพวกเถ้าและกระดาษสามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุเซรามิกที่ใช้เป็นวัสดุมวลรวมเบา (เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต) เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้  ซึ่งเถ้านั้นได้มาจากการเผาขยะหรือตะกอนสิ่งปฏิกูล  หรือใช้เถ้าลอยที่ได้จากโรงไฟฟ้า  เทคนิคในการผลิตใช้วิธีการผสมเถ้าและเศษกระดาษเข้ากับดินเหนียวและน้ำ  นำไปผ่านกระบวนการทำให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ต้องการก่อนนำไปเผาให้เกิดเป็นวัสดุเซรามิกที่มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุมวลรวมที่เกิดจากธรรมชาติ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : AU639044.pdf