ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์เปลี่ยนขยะของแข็งโดยการแยกสลายด้วยความร้อนเพื่อนำไปผลิตเกล็ดเซรามิก

ผู้แต่ง : Powell, Jr., O. A.; Roncari, A. J.

แหล่งข้อมูล : US 4,003,683, 13 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Solid waste material is disposed of and a portion thereof converted into valuable refractory prills by use of a reactor having a substantially vertical pyrolysis chamber, a refuse charging inlet and a combustible gas outlet in the upper region thereof and a molten refractory material outlet in the lower region thereof. The molten refractory material withdrawn from the chamber is prilled to form ceramic beads. Gas-feed means charges an oxygen-rich gas into the chamber under pressure at a plurality of vertically spaced points along the length thereof so as to produce combustion of the waste organic components and generate heat. The charge is controlled to maintain a plurality of different temperature zones along the length of the chamber so as to effect incomplete combustion of the waste organic component and form a combustible gas and an organic-free molten refractory material. Preferably the gas-feed means includes a substantially vertical core member with the chamber, for receiving and channeling the oxygen-rich gas through conduits therein, and the distribution of the oxygen-rich gas among the various conduits is controlled by temperature sensors located within the various temperature zones. The solid waste material may be compacted prior to being charged through the refuse charging inlet. The combustible gas may be processed to recover tars, and it may be burned to generate heat for producing power. The solid waste material contains as minimum weight values about 2.0 per cent of glass and ceramics, 18.0 per cent of paper products, 3.0 per cent of metals and 6.0 per cent of food waste and other organic materials.

บทคัดย่อ (ไทย) : ขยะที่เป็นของแข็งสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเกล็ดเซรามิกทนความร้อนที่มีมูลค่าโดยใช้ถังปฏิกิริยาที่ประกอบด้วยส่วนแยกสลายด้วยความร้อนซึ่งวางแนวตั้ง ส่วนที่ป้อนเศษขยะ ส่วนระบายก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้บริเวณด้านบน  และวัสดุทนความร้อนที่ผ่านการหลอมบริเวณด้านล่าง วัสดุทนความร้อนที่ได้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเกล็ดซึ่งสามารถนำไปทำลูกปัดเซรามิก การเพิ่มก๊าซออกซิเจนภายใต้ความดันลงไปในส่วนแยกสลายด้วยความร้อนที่มีช่องว่างจำนวนมากเรียงตามแนวตั้งตลอดความยาวทำให้ขยะที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบเกิดการเผาไหม้และเกิดความร้อน ส่วนที่ให้ก๊าซจะถูกควบคุมเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิซึ่งมีบริเวณที่ให้อุณหภูมิที่แตกต่างกันจำนวนมากตามความยาวของถัง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของของเสียที่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ ก๊าซ และวัสดุทนความร้อน การให้ก๊าซดังกล่าวรวมถึงจุดที่อยู่ตามแนวตั้งของถังสำหรับรับและส่งก๊าซออกซิเจนผ่านท่อ และการส่งผ่านก๊าซออกซิเจนตามท่อต่างๆ จะถูกควบคุมโดยตัวตรวจจับอุณหภูมิที่ติดตั้งภายในบริเวณให้อุณหภูมิ ของเสียที่เป็นของแข็งจะถูกบีบอัดก่อนนำเข้าสู่ส่วนที่ป้อนเศษขยะ ก๊าซที่ได้อาจมีการแยกน้ำมันดินออกเพื่อนำไปสร้างความร้อนในการผลิตพลังงาน ของเสียที่เป็นของแข็งจะมีค่าน้ำหนักอย่างต่ำประมาณร้อยละ 2 ของแก้วและเซรามิก ร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์กระดาษ ร้อยละ 3 ของโลหะ และ ร้อยละ 6 ของของเสียที่เป็นอาหารและสารอินทรีย์อื่นๆ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4003683A1.pdf