ชื่อเรื่อง : วิธีการใช้ประโยชน์ของกากตะกอนสำหรับทำวัสดุเซรามิก

ผู้แต่ง : Lingl, H.

แหล่งข้อมูล : US 4,112,033, 5 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of utilizing sewage and/or industrial, e.g. poisonous sludges for making bricks or other ceramic articles. Sludge is mixed with clay to form a mixture of approximately 30 to 50% sludge. The mixture may then be stored, and is extruded by conventional means. After extrusion and cutting or shaping, the articles are dried in a dryer and fired in a kiln. Preferably, the exhaust gases from the dryer are vented into the kiln as combustion gases, where odors or poisonous compounds of the exhaust air are destroyed. Also, used or waste oil may be added during mixing to lessen odors and to supply extra heat during firing in the kiln. The products so produced are substantially indistinguishable from conventional products, except that their insulating properties are enhanced.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลและ/หรือของเสียจากภาคอุตสาหกรรม เช่น กากตะกอนที่มีพิษ (poisonous sludges) สำหรับทำอิฐหรือวัสดุเซรามิกอื่นๆ กากตะกอนจะถูกผสมกับดินเหนียวเป็นส่วนผสมที่มีกากตะกอนอยู่ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผสมดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาและลำเลียงออกมาโดยวิธีแบบดั้งเดิม หลังจากผ่านการลำเลียงและตัด หรือไส (shaping) ให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้ว วัสดุที่ได้จะถูกทำให้แห้งโดยเครื่องเป่าแห้ง (dryer) และเผาในเตาเผา ก๊าซที่ดูดออกมาจากเครื่องเป่าแห้งจะถูกนำเข้าเตาเผาใช้เป็นก๊าซช่วยในการเผาไหม้ (combustion gases) ซึ่งมักเป็นสารประกอบและกลิ่นที่มีพิษที่ถูกปล่อยออกมาทำลายอากาศ น้ำมันที่ใช้แล้วถูกเติมเพื่อให้กลิ่นลดลงและใช้เป็นตัวให้ความร้อนขณะเผาในเตาเผา

ผลผลิตที่ได้ไม่สามารถแยกออกได้จากผลผลิตเดิม ยกเว้นคุณสมบัติความเป็นฉนวน (insulating properties) ที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4112033A1.pdf