ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิต ซีเซียม ไทเทเนียม ซิลิเกต

ผู้แต่ง : Balmer, M. L.

แหล่งข้อมูล : US 5,591,420, 18 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention is the new material, a ternary compound of cesium, silica, and titanium, together with a method of making the ternary compound, cesium titanium silicate pollucite. More specifically, the invention is Cs.sub.2 Ti.sub.2 Si.sub.4 O.sub.13 pollucite which is a new crystalline phase representing a novel class of Ti-containing zeolites. Compositions contain relatively high Cs.sub.2 O and TiO.sub.2 loadings and are durable glass and ceramic materials. The amount of TiO.sub.2 and Cs.sub.2 that can be incorporated into these glasses and crystalline ceramics far exceeds the limits set for the borosilicate high level waste glass.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์วัสดุชนิดใหม่ ซึ่งมีส่วนผสมจากซีเซียม ซิลิกา และไทเทเนียม โดยใช้วิธีการผลิตสารประกอบสามธาตุ (ternary compound) โดยใช้พอลลูไซต์ของซีเซียม ซิลิกา และไทเทเนียม คือ Cs.sub.2 Ti.sub.2 Si.sub.4 O.sub.13 pollucite ซึ่งถือเป็น crystalline phase ชนิดใหม่ ที่เป็นซีโอไลต์และมีส่วนประกอบของไทเทเนียม ส่วนประกอบดังกล่าวมี Cs.sub.2 O and TiO.sub.2 อยู่ในปริมาณสูง เป็นแก้วและเซรามิกที่มีความทนทาน อย่างไรก็ตามปริมาณของ TiO.sub.2 and Cs.sub.2 สามารถทำให้เกิดแก้วและคริสตัลไลท์เซรามิกมากเกินจุดที่กำหนดสำหรับ แก้วโบโรซิลิเกท (borosilicate)

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5591420A1.pdf