ชื่อบทความ : ชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว

หมายเลข : มอก. 720−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 53 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมชุดให้เลือดที่ทําให้ปราศจากเชื้อ และใช้ครั้งเดียว

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5368 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดให้เลือดใช้ครั้งเดียว