ชื่อบทความ : ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของบริภัณฑ์สื่อประสม - คุณลักษณะที่ต้องการของการปล่อยสัญญาณรบกวน

หมายเลข : มอก. 2931−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 51 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับบริภัณฑ์สื่อประสมที่ได้นิยามในข้อ 3.1.24 และมีแรงดันไฟฟ้าแหล่ง จ่ายกระแสสลับและกระแสตรงอาร์เอ็มเอสไม่เกิน 600 V บริภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่าย CISPR 13 และ CISPR 22 ให้ถือว่าอยู่ในขอบข่าย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ บริภัณฑ์สื่อประสมที่มีวัตถุประสงค์หลักสาหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ให้ ถือว่าอยู่ในขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สัญญาณรบกวนที่แผ่ออกที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑัอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ มีวัตถุประสงคเพื่อใช้กับการส่งสัญญาณโดยเจตนาจากเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ตามที่ ITU กําหนด และไม่นับรวมถึงการแพร่การปลอมแปลงใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลโดยเจตนาเหล่านี้ . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5366 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของบริภัณฑ์สื่อประสม - คุณลักษณะที่ต้องการของการปล่อยสัญญาณรบกวน