ชื่อบทความ : เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง

หมายเลข : มอก. 2432 - 2555

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 5 ง (16 ม.ค. 56) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 14 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text 

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมชุดสายพ่วง ชนิดเปลี่ยนสายได้หรือเปลี่ยนสายไม่ได้ ซึ่งใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เกิน 50 โวลต์แต่ไม่เกิน 440 โวลต์และมีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 16 แอมแปร์ โดยมีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ภายในหรือภายนอกอาคาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงชุดสายพ่วงที่มีอุปกรณ์สำหรับม้วนสายกลับอัตโนมัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมถึงล้อม้วนสาย () ที่มีเจตนาไปใช้เป็นชุดสายพ่วง การทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการของล้อม้วนสายนี้ต้องทำให้ได้ครบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4473 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง