ชื่อบทความ : ชุดปีกผีเสื้อใช้ครั้งเดียว

หมายเลข : มอก. 764−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 54 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์ที่ทําให้ปราศจากเชื้อ และ ใช้ครั้งเดียว

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5369 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดปีกผีเสื้อใช้ในการแพทย์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดปีกผีเสื้อใช้ครั้งเดียว